Regulamin

 1. Organizatorem Akademii Twórców Gier, zwanej dalej "Akademią", jest Techland Sp. z o. o. (dalej „Organizator”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Żółkiewskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000136933, NIP 622-24-68-959.
 2. Niniejszy Regulamin określa przedmiot, zasady i warunki Akademii, która odbywa się do odwołania na stronie internetowej akademia.techland.pl.
 3. Udział w Akademii mogą brać tylko i wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), które zarejestrują się za pośrednictwem modułu dostępnego na stronie internetowej akademia.techland.pl.
 4. Przystępując do Akademii, Uczestnik niniejszym potwierdza akceptację Regulaminu i wszystkich jego postanowień, w tym wymogów dotyczących możliwości brania udziału w Akademii. Biorąc udział w Akademii Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w nim zasad.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Akademii.
 6. Udział w Akademii jest nieodpłatny i otwarty, z zastrzeżeniem treści pkt 3.
 7. Celem Akademii jest stworzenie grywalnej mapy na platformę PC i dokumentacji do niej. Mapa musi spełniać wymagania dostarczone Uczestnikom podczas rejestracji, być interaktywna i umożliwiać granie.
 8. W trakcie Akademii, Uczestnicy tworzyć będą indywidualnie mapy na własnym sprzęcie. Tworzone projekty muszą być wykonane z użyciem narzędzi deweloperskich do gry Dying Light, udostępnionych przez Organizatora, i stanowić przedmiot pracy własnej Uczestnika.
 9. Uczestnicy nie mogą zamieszczać w pracach treści niedozwolonych przez przepisy prawa lub naruszających ogólnie przyjęte normy moralne lub obyczajowe, w szczególności treści pornograficznych, uwłaczających godności człowieka, propagujących nadmierną, nieuzasadnioną przemoc, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, narodowościowej lub naruszającej prawa mniejszości seksualnych, jak również treści propagujących zażywanie narkotyków lub innych szkodliwych substancji.
 10. Ocena zadań będzie odbywała się na bieżąco (ok. 30 dni roboczych od nadesłania zadania). Jury Akademii dokona oceny prac, uwzględniając zgodność z wymaganiami opisanymi w zadaniu, wykonanie techniczne oraz:
  1. dla zadania LA: plastykę,
  2. dla zadania LD: pomysł i jego unikalność.
 11. Z tytułu uczestnictwa w Akademii nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Akademii wydatków.
 12. W Akademii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani żadnej z powiązanych z nim spółek.
 13. Uczestnicy biorąc udział w Akademii czynią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód w sprzęcie stanowiącym własność Uczestnika, powstałych w trakcie wykonywania przez niego zadania.
 14. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika, skutkować może zdyskwalifikowaniem go z Akademii.
 15. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002., Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz niniejszego regulaminu, a także odwołania lub przerwania Akademii Twórców Gier, o czym poinformuje na stronie akademia.techland.pl.
 16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akademii Twórców Gier zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
[{"lang":"en_EN","name":"English"},{"lang":"pl_PL","name":"Polski"}]
Nasza strona używa ciastek, co mogłoby oznaczać, że wiemy gdzie w danej chwili jesteś...ale tak nie jest. Naprawdę. Także nie martw się, nie wyślemy za Tobą hordy zombie. Ciastka potrzebne nam są aby móc spersonalizować stronę, np. poprzez zapamiętanie wybranego języka. Jeśli jednak chciałbyś zmienić ten stan rzeczy, możesz to zrobić poprzez ustawienia swojej przeglądarki.